×

O škole

Naša súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) bola zaradená do siete škôl na základe rozhodnutia MŠ SR od 11.2.2004. Svoj prvý školský rok zahájila 1.septembra 2004. Je prvou svojho druhu v mestskej časti Bratislava Vrakuňa a Podunajské Biskupice a svojou ponukou nepovinných predmetov aj jedinou v Bratislave.
Štúdium na tejto škole je určené deťom vo veku od 5 do 18 rokov, v rámci štúdia pre dospelých i pre študentov vysokých škôl. Štúdium je možné v troch študijných odboroch:
ROZVRH HODÍN JEDNOTLIVÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV TU: rozvrh-hodín-20152016 všetky odb. (automaticky uložené)
SZUŠ poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania podľa platných učebných osnov schválených MŠ SR. Prioritou školy je vychovávať budúcich amatérskych a poloprofesionálnych umelcov a zároveň pripravovať výnimočne nadaných žiakov pre úspešné zvládnutie talentových skúšok na stredné a vysoké školy / konzervatóriá, VŠMU, VŠVU a pod.
Percentuálna úspešnosť našich žiakov napr. na Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej je zatiaľ 100%. Ako jediná Základná umelecká škola v Bratislave ukončuje štúdium na konci školského roka záverečnými skúškami všetkých ročníkov od 1.ročníka základného štúdia . V rámci týchto skúšok sú žiaci objektívne hodnotení viacčlennou komisiou zloženou z vyučujúcich pedagógov a samozrejme aj hostí, t.j. pedagógov pôsobiacich na iných ZUŠ, z Konzervatórií a Vysokých škôl. najúspešnejší absolventi následne majú šancu získať štipendiá na ďalší školský rok.
V rámci prezentácie na verejnosti organizuje škola v školskom roku niekoľko predstavení, hosťovaní a samozrejme sa žiaci tanečného odboru zúčastňujú i celoslovenských súťaží.

Talentové prijímacie pohovory:

Prihláška do ZUŠ   – ak žiak neabsolvoval prijímacie talentové skúšky, pred vyplnením je nutné si dohodnúť termín preskúšania. Bez talentových skúšok je vyplnenie prihlášky bezpredmetné a žiak nemôže byť zaradený do štúdia.