×

O škole

Organizačné inštrukcie k novému šk.roku 2016/2017:
Tanečný odbor:
Vyučovanie začína podľa rozvrhu od utorka 6.9. Prvé nepovinné predmety budú vyučované v týždni od 19.9. / do tohoto času bude nevyhnutné zadelenie do skupín/
Burza dresov : 9.9. / piatok/ od 16:30 – 17:00 hod
Výtvarný odbor:
Vyučovanie podľa odoslaných rozvrhov mailom začína 6.9. 2016/2017. V prípade, že ste mail nedostali, kontaktujte nás na mailovej adrese : szusadamante@gmail.com / rozvrh obsahuje mená žiakov, zobrazený bude až po odobrení ale so zoznamami tried.
Literárno- dramatický odbor:
Vyučovanie začína stredou 7.9. podľa nasledujúceho rozpisu:
4.ročník LDO: o 16:15 hod do 17:45
5.roč.LDO : o 14:45 do 16:15
II.stupeň: o 17:45 do 19:30
V tieto prvé hodiny sa ešte rozvrh doupravuje na základe dohody so žiakmi a následne bude zverejnený v podobe .xls na webe.
noví žiaci mladší ako 9 rokov budú mať prvú hodinu vo štvrtok od 16:00 do 17:30 h
Hudobný odbor:
Je nevyhnutné prísť v pondelok 5.9. v pobedňajších hodinách medzi 15h a 18h a zadeliť si individuálne hodiny priamo s učiteľmi.
Hudobná náuka bude prebiehať v piatky. Rozvrh po dohode s Vami zverejníme až následne.

 Doplňujúce Talentové prijímacie pohovory:

 sa uskutočnia dňa 5.septembra 2016 medzi 15h a 18 h  a je možné uchádzať sa  o prijatie do nasledovných odborov:
Literárno dramatický odbor: deti vo veku od 6 do 13 rokov / 5 voľných miest/
Výtvarný odbor : voľné miesta pre  predškolákov / 3 voľné miesta/
                            voľné miesta pre žiakov 1.ročníka ZŠ / 3 miesta/
                            voľné miesta pre žiakov 2.ročníka ZŠ / 2 miesta/
Tanečný odbor: voľné miesta pre žiakov 4-ročných / 4 miesta/
                          voľné miesto pre žiakov 5 ročných / 4 miesta/
                          voľné miesto pre 1.roč ZŠ / 2 voľné miesta/
                          žiaci starší ako prváci ZŠ  / 4 voľné miesta/
Hudobný odbor: odbor je obsadený, žiakov môžme prijať len ak sa uvoľní miesto / t.j. v prvý týždeň nenastúpi niekto z bývalých žiakov / prijímacích pohovorov sa ale môžete zúčastniť a  do stredy 7.9. Vám obratom vieme poskytnúť informácie o uvoľnení miesta.
Prihláška do ZUŠ   – ak žiak neabsolvoval prijímacie talentové skúšky, pred vyplnením je nutné si dohodnúť termín preskúšania. Bez talentových skúšok je vyplnenie prihlášky bezpredmetné a žiak nemôže byť zaradený do štúdia.