×

Predmety

Povinné predmety tanečného odboru

Hudobno-pohybová výchova – Predprípravné štúdium – deti od 5 rokov – PPŠ
Deti sa naučia správne držanie tela, uvedomenie pohybu, orientáciu a pohyb v priestore. Pomocou základných rytmických cvičení sa naučia základy tanečných cvičení, precítiť hudbu a pripravia sa na ďalšie stupne tanečného vzdelania. Výučba prebieha pomocou pesničiek a riekaniek za prítomnosti školených pedagógov.

Tanečná príprava – Prípravné štúdium / PŠ/ – deti od 6 rokov – žiaci 1.ročníka ZŠ
V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmeny taktu, orientovať sa v priestore. Pri všetkých týchto činnostiach overuje učiteľ predpoklady jednotlivých žiakov pre ďalšie štúdium.

Všetky uvedené časti učebnej látky sú byť úzko spojené s klavírnym sprievodom, čím sa dosiahne základná hudobná príprava detí.

Učebná látka prípravného štúdia (PŠ) sa delí na štyri časti. Sú to:

 • Pohybová príprava (cvičenia v základných polohách na mieste a cviky obratnosti).
 • Pohyb v priestore (elementárne tanečné kroky v rozmanitých priestorových formáciách).
 • Pohybové hry so spevom (poznanie ľudových aj neľudových detských piesní)
 • Rytmické cvičenia (precvičovanie v riekankách, vyčítankách, podupoch, potleskoch).

1.ročník TO – deti od 7 rokov – 2.ročník ZŠ

Tanečná príprava (1 3/4 hodiny) – Prvá vyučovacia hodina – 70 minútová – obsahuje: pohybovú prípravu, pohyb v priestore, rozvoj hudobného cítenia.
Tanečná prax (1 1/3 hodina) – Druhá vyučovacia hodina – 60 minútová – obsahuje: tanečné motívy so zameraním na ľudový tanec, piesne a detské hry.
Ciele
Formovať návyk správneho držania tela; v polohách na mieste pripravovať jednotlivé svalové skupiny k fixovaniu tohto návyku a rozvíjať dispozície.
V priestore získavať estetický pohyb a hudobno-pohybové cítenie, vedieť odlíšiť pohyb na ľudovú hudbu a hudbu umelú.
Hudobné vzdelávanie zamerať na rytmus, tempo, takt, dynamiku, frázovanie – teoreticky aj prakticky.

Obsah

 • Pohybová príprava (cvičenia v základných polohách na mieste s určitým zameraním).
 • Pohyb v priestore (elementárna tanečnosť, vytočenosť pri chôdzi, elegantné držanie tela, vnímanie umelej hudby).
 • Tanečné motívy (pohyb so zameraním na ľudový tanec, perovanie, hry so spevom).
 • Rozvoj hudobného cítenia (tempo, nota, rytmické hodnoty a pomlčky, takt, dynamika, výraz).

2.ročník TO – deti od 8.rokov -3.ročník ZŠ

Tanečná príprava (2 hodiny) – Prvá vyučovacia hodina (1 3/4hodinovka) – 70 minútová – obsahuje: pohybovú prípravu, pohyb v priestore, rozvoj hudobného cítenia.
Tanečná prax (1 1/4hodina) – Druhá vyučovacia hodina – 60 minútová – obsahuje: tanečné motívy so zameraním na ľudový tanec, piesne a detské hry.
Ciele
V pohybovej príprave trénovať dolné končatiny pre potreby klasického tanca. Zväčšovať rozsah pohybu, vytočenosť DK, pevnosť svalstva,
elastickosť. Zafixovať správne držanie tela a pozície horných končatín z klasického tanca.
Pri pohybe v priestore sa naďalej zamerať na estetický pohyb. Vypracovať skok. V ľudových tanečných motívoch rozvíjať tanečnosť a spev.
Rytmické cvičenia obohatiť o nové náročnejšie poznatky.
Obsah

 • Pohybová príprava (cvičenia v polohách na mieste sú náročnejšie na výdrž aj na pamäť. Zamerané sú na maximálny a všestranný rozvoj jednotlivých častí tela).
 • Pohyb v priestore charakterizuje systematické zapájanie HK do kombinácií, vychádzajúc z princípov klasického tanca. Získava sa prvá koordinácia pohybu celého tela. Charakteristická skoková kombinácia poskok, preskok, zoskok, výskok je technické maximum tohto ročníka.
 • Tanečné motívy sú náročnejšie na pamäť aj tanečnosť v ľudovom tanci. Dôležitou súčasťou práce v tomto ročníku je zapojenie hlavy v rotácii.
 • Rozvoj hudobného cítenia prebieha počas celej tanečnej prípravy aj tanečnej praxe. V rytmickej výchove sa učí predtaktie, bodkovaný rytmus, triola.

Ročníky od 3.roč. po 8.ročník TO – žiaci od 9 rokov – žiaci od 4.roč. ZŠ po 9.roč. ZŠ

Predmety: Klasický tanec, Ľudový tanec, Kreatívny tanec, Tanečná prax.

Klasický tanecdosiahnuť technický a výrazový stupeň, zodpovedajúci 3. ročníku osemročného tanečného konzervatória. V práci podľa učebného plánu 34 pripraviť žiaka na talentové skúšky na Katedru tanečnej tvorby HTF VŠMU.

Ľudový tanecdosiahnuť technický a výrazový stupeň, zodpovedajúci požiadavkám špičkových amatérskych súborov ľudového scénického tanca. V práci podľa učebného plánu č. 34 pripraviť žiaka na talentové skúšky na Katedru tanečnej tvorby HTF VŠMU.

Moderný tanecdosiahnuť technický a výrazový stupeň zodpovedajúci požiadavkám špičkových amatérskych súborov moderného scénického tanca. V práci podľa učebného plánu č. 34 pripraviť žiaka na talentové skúšky na Katedru tanečnej tvorby HTF VŠMU.

Historický tanecoboznámiť sa s dobovými tancami dvorskej či mestskej spoločnosti od 15. do 19. storočia. Zaoberať sa aj teoreticky tanečnou históriou, etiketou a spôsobom života v jednotlivých slohových obdobiach.

Tance iných národovzvládnuť charakter ľudových tancov iných národov (ruský, ukrajinský, maďarský, český, španielsky a pod.).

Dejiny tanca – získať prehľad o vývoji tanečného umenia v rôznych slohových obdobiach. Oboznámiť sa s výraznými osobnosťami, ktoré ovplyvnili vývoj tanca od stredoveku po 20. storočie.